Pentru o mai bună funcţionare şi organizare a activităţii în incinta “S&F Tenis Club” vă aducem la cunostinţă Regulamentul Intern care prevede atât obligaţiile “S&F Tenis Club” către Membrii săi, cât şi obligaţiile Membrilor către acesta.

I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.1. Prezentul Regulament de Ordine Interioară cuprinde reguli şi norme de conduită necesare pentru buna desfăşurare a activităţii interne a Clubului Sportiv de Tenis S&F denumit in continuare  S&F/ Clubul.

Art.1.2. (1) Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor persoanelor indiferent de durata calitatii de membru, care îşi desfăşoară activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestări servicii în baza unor convenţii civile, membrilor ce beneficiaza de sponsorizari din partea clubului, membrilor activi legitimati in cadrul clubului precum si celor care insotesc membrii in incinta clubului.

(2) Scopul prezentului Regulament de Ordine Interioară este acela de a asigura funcţionarea clubului în condiţiile unui climat intern judicios, corect, demn şi plăcut, propice înaltei performanţe sportive şi individuale a angajaţilor şi sportivilor, având la bază următoarele principii:

 1. principiul bunei credinţe;
 2. principiul respectului reciproc în incita clubului, angajati si sportivi, respectiv între angajaţi si sportivi;
 3. principiul deontologiei profesionale;
 4. principiul egalităţii de şanse şi de tratament;
 5. principiul solidarităţii;
 6. principiul transparenţei;
 7. principiul libertăţii de asociere pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale, sociale, culturale, economice, etc.;
 8. principiul răspunderii personale faţă de club şi faţă de societate, pentru activitatea desfăşurată în orice plan: sportiv, didactic, , administrativ, etc.

Art. 1.3. (1) Regulamentul de Ordine Interioară al S & F a fost elaborat în conformitate cu prevederile : Statutului Clubului Sportiv S& F si ale Statului Federatiei Romane de Tenis si Regulamentelor aferente.

(2) Orice revizuire sau completare ulterioară a Regulamentului de Ordine Interioară, va trebui să aibă în vedere eventualele modificări intervenite în legislaţia specifică domeniului de activitate al S& F sau Statutului acestuia.

II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Art. 2.1 .Membrii S&F, au următoarele drepturi:

 1. dreptul de a folosi toate facilităţile Clubului S&F cum sunt: Sala de Gim, sala de aşteptare, sala de şedinţe şi video-analiză, toaletele, fără a distruge sau deteriora obiectele şi mobilierul din dotare;
 2. dreptul de a folosi incinta Clubului pe termen nelimitat, în perioada de valabilitate scrisă pe legitimaţia de Membru, numai în limita impusă de Regulamentul de Ordine Interioară;
 3. dreptul să folosească locurile de parcare din incinta Clubului, puse la dispoziţie de Conducerea Clubului pentru siguranţa autoturismelor proprii, fără a obstrucţiona în vreun fel sosirea sau plecarea altor membrii;
 4. dreptul de a folosi materialele sportive ale Clubului gratuit, doar o data si numai în situaţia în care aceştia se află în perioada de iniţiere sau din greşeală şi-au uitat propriul echipament sportiv acasă;
 5. dreptul de a face orice rezervare doreşte din ofertele Clubului atât pentru el cât şi pentru invitatul acestuia, dacă este cazul, în baza numărului de legitimaţie;
 6. dreptul de a avea un invitat care fie asistă la desfăşurarea programelor sportive, fie face parte din acestea;
 7. dreptul de a se înscrie la Campionatele şi Cupele organizate de Conducerea Clubului pentru fiecare nivel de pregătire în parte;
 8. dreptul de a cere Conducerii Clubului explicaţii, sfaturi, etc, într-o discuţie privată, despre profilul personal al copilului,alcătuit de profesioniştii Clubului dar fără a putea fi copiat, deoarece aceste documente rămân în arhiva Clubului;
 9. dreptul de renunţa la rezervarea făcută în sistemul de activităţi ale Clubului, numai dacă aceasta este anunţată cu minimum 48 ore, înaintea începerii activităţii respective, in caz contrar, contravaloarea achitată în avans nu va fi returnată;
 10. dreptul de reclama incidentul cu un alt membru al clubului sau angajat al acestuia, reclamatia se va face în scris si se va depune în maxim 24 ore de la producerea acestuia . În caz contrar, aceasta nu va fi luată în considerare.
 11. dreptul de a veni cu idei de îmbunătăţire a programelor de activitate. Ideile vor fi facute in scris si depuse la “Cutia de reclamaţii si opinii “, care se află pusa la dispozitia tuturor membrilor in incinta Clubului;

Art. 2.2. Membrii S&F, au următoarele obligaţii:

 1. obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioară al S&F, in Statutul S& F, in Statutul Federatiei Romane de Tenis si in Regulemantele aferente acestuia.
 2. obligatia sa nu prejudicieze moral si material Clubul prin comportament necorespunzator si sa respecte imaginea si interesele sportive ale acestuia;
 3. obligatia de a nu adresa insulte si denigrari la adresa Clubului, a Programelor de pregatire din cadrul sistemului si a antrenorilor;
 4. obligatia de a intra pe terenurile de Tenis, sau în Sala de Fitness numai in echipament corespunzător activităţii pe care o prestează. În caz contrar, Clubul îşi rezervă dreptul de a nu permite intrarea acestora pe terenurile de Tenis sau în Sala de Fitness şi totodată de a nu returna contravaloarea activităţilor achitate anterior;
 5. obligaţia de a se adresa într-un mod politicos celorlalţi membrii, Conducerii Clubului, profesioniştilor şi personalului angajat. Nu sunt admise niciun fel de abuzuri verbale, ameninţări sau loviri fizice din partea nici unui membru, însoţitor, părinte, invitat către alţi membrii, însoţitori, părinţi, invitaţi, sau Conducerea Clubului;
 6. obligaţia de a păstra curaţenia în incinta Clubului;
 7. obligatia de a face schimbarea echipamentului la sosirea în incinta Clubului sau la terminarea antrenamentelor doar în vestiarele special amenajate. Nu sunt permise schimbări ale tricourilor pe terenurile de tenis sau în incinta Clubului;
 8. obligatia de avea o ţinută decentă şi adecvată în incinta Clubului, atat membrii cat si invitatii acestora care ii insotesc. Clubul isi rezerva dreptul de invita, membrul sau invitatul acestuia sa paraseasca incinta Clubului in situatia incalcarii acestei obligatii;
 9. obligatia ca in cazul in care orice membru doreşte să invite mai mult de o singura persoană deodata, să achite cotizaţia de “Musafir “ în valoare de 10 lei / zi. Numai după achitarea acestei cotizaţii, musafirii pot beneficia de facilităţile Clubului;
 10. obligatia ca membrii care doresc să invite un musafir sau însoţitor în incinta Clubului, să le facă cunoscut Regulamentul de Ordine Interioară al Clubului;
 11. obligatia părinţilor sau însotitorilor minorilor din programele de activitate, să acorde atenţie tuturor informaţiilor sau afişelor asezate în punctele special amenajate de Conducerea Clubului. Nu este admis motivul: “ Am uitat!; Nu am văzut!; Nu mi s-a spus!”si altele, de vreme ce acestea sunt aduse la cunostiinta acestora;
 12. obligatia parintilor sau insotitorilor de a asigura insoţirea de către un adult a sportivilor din sistem cu vârsta între 3 si 14 ani, insotirea acestora care este obligatorie pe toata durata şederii minorilor în perimetrul Clubului;
 13. obligatia părinţilor şi însoţitorilor minorilor sub 14 ani să-i supravegheze pe toata durata şederii lor pe perimetrul Clubului, fie că sunt sau nu în timpul sesiunilor de antrenament. Totodată, mersul la toaleta intră tot în obligaţiile părinţilor sau însoţitorilor. Antrenorii Clubului nu vor însoţi minorii în astfel de situaţii iar în eventualitatea producerii vreunui accident sau a vreunei pagube, părinţii sau însoţitorii minorilor vor fi consideraţi responsabili;
 14. obligatia membrilor de a instiinta, în scris, Conducerea Clubului, în cazul unor probleme de sănătate, de orice natura, înaintea începerii oricarei activităţi. Pentru copii şi juniorii cu vârsta de până în 18 ani este necesară o adeverinţă medicală de la medicul de familie care să ateste că sunt apţi pentru a depune efort fizic şi sunt clinic sănătoşi. În caz contrar, Conducerea Clubului nu este răspunzătoare pentru orice eventuală problemă sau accident survenit;
 15. obligatia membrilor care fac parte din programele Academice de Tenis A1, A2 , A3 si A 4, de a înainta la secretariatul Clubului Cererea de a obţine un loc în sistemul “S&F”, completată şi semnată de unul sau ambii părinţi sau tutori legali, pentru fiecare trimestru de lucru în parte, după cum urmează:TRIMESTRUL 1 – OCTOMBRIE – DECEMBRIETRIMESTRUL 2 – IANUARIE – MARTIETRIMESTRUL 3 – APRILIE – IUNIETRIMESTRUL 4 – IULIE – SEPTEMBRIEToate aceste cereri vor trebui predate cu minimum 15 zile înainte de începerea cursurilor noului trimestru.
 16. obligatia membrilor ca la terminarea unui trimestru, in situatia in care nu doreste să mai reţină un loc în sistem şi doreşte să părăsească activitatea, sa înştiinteze în scris secretariatul Clubului, cu minim 15 zile înainte de finele trimestrului. Numai în aceste conditii membrii pot renunţa la locul ocupat şi pentru care sunt responsabili din cadrul sistemului. În cazul în care totuşi, din neglijenţa nu au anuntat Clubul despre hotărârea luată, Clubul îşi rezervă dreptul de a face responsabil membrul, părintele sau tutorele de plata aferentă până la găsirea unui înlocuitor;
 17. obligatia membrilor care au depus cererile pentru ocuparea unui loc în sistemul de educaţie sportivă Academie 1, Academie 2,Academie 3 si Academie 4, să răspundă pozitiv la selecţiile şi testările de departajare a sportivilor în grupe, anunţate din timp şi la date precise de către Conducerea Clubului; În caz contrar, sportivul respectiv va ocupa ultimile locuri în grupă.
 18. obligatia membrilor, parintilor sau tutorilor minorilor care au beneficiat de sponsorizare din partea Clubului, in baza unui contract de sponsorizare incheiat cu Clubul sau colaboratorii acestuia, pentru obtinerea gratuitatii sesiunilor de antrenament si pregatire sportiva, in conditiile impuse de contract sau pentru oferirea de materiale sportive gratuite, sa returneze intreaga suma primita in acest scop, in situatia in care nu respecta obligatiile contractuale, ale Regulamentului de Ordine Interioara, Statul Clubului si al Federatiei Romane de Tenis precum si a Regulametelor aferente acestuia .
 19. obligatia membrilor care fac parte din programele Academice de tenis A1,A2 ,A3 si A4, de a instiinta de indata Conducerea Clubului, cu privire la orice discriminare, atitudine nesportiva sau insulte adresate acestora de organizatorii sau arbitrii competitiilor sportive la care participa, sau de atragere a acestora, prin orice mijloace, la alte cluburi de tenis, savarsite de antrenorii, sau persoane care au legatura cu alte cluburi de tenis concurente.
 20. obligatia membrilor de a nu fii dublu legitimati si de concura pentru alte cluburi, fara acordul antrenorului sau a Clubului.
 21. Obligația membrilor de a nu se antrena cu personae străine de club sau sistem,sau pe alte baze sportive decat cu acordul antrenorilor S&F sau cu acordul directorului clubului.
 22. Obligația membrilor legitimați FRT , de a nu se înscrie în concursurile din calendarul FRT , dacă aceștia în prealabil nu s-au pregătit pentru aceasta. Totodată înscrierea sportivilor la concursurile din circuitul FRT să se facă numai cu acordul Antrenorilor S&F , sau cu acordul directorului clubului.

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CLUBULUI

Art. 3.1  .Clubul S&F are următoarele drepturi:

 1. dreptul de a-şi selecta membrii, sportivii, cursanţii, instructorii şi antrenorii, fără a motiva acceptul sau refuzul.
 2. dreptul de a sancţiona orice membru în funcţie de eventualele abaterile de la prezentul Regulament de Ordine Interioară, Statutul Clubului sau Statutul Federatiei Romane de Tenis si Regulamentelor acesteia;
 3. dreptul de a lua a măsurile ce se impun împotriva oricărui membru sau însoţitor a cărui atitudine este necorespunzătoare faţă de alţi membrii, însoţitori, musafiri sau faţă de Conducerea Clubului;
 4. dreptul de a stabili organizarea şi regulile de funcţionare ale Clubului;
 5. dreptul de a solicita returnarea sumelor suportate de Club, in baza unui contract de sponsorizare incheiat de catre Club cu sportivii, parintii sau tutorii minorilor, pentru suportarea contravalorii sesiunilor de antrenament si pregatire sportiva sau pentru oferire de materiale sportive gratuite, in situatia incalcarii conventiilor incheiate in acest sens, a Regulamentului de Ordine Interioara, Statului Clubului si al Federatiei Romane de Tenis precum si a Regulametelor aferente acestuia;
 6. dreptul de a selectiona sportivii, legitimati la Club, care urmeaza sa participe la competitiile sportive organizate de Federatia Romana de Tenis.
 7. dreptul de a nu acorda transferul sportivului legitimat la club, decat dupa ce acesta, parintii sau tutorii acestuia, isi indeplinesc obligatiile ce le au fata de Club.

Art. 3.2. Clubul S&F are urmatoarele obligatii:

 1. obligatia de pune la dispozitia membrilor servicii, programe si facilitati de buna calitate;
 2. obligatia de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale membrilor ;
 3. obligatia de a asigura în incinta Clubului un climat judicios, corect, demn şi plăcut, inclusiv descurajând preventiv şi corectiv atitudinile şi demersurile de hărţuire şi / sau calomnie instituţională şi personală şi, în general, reaua-credinţă;
 4. obligatia să comunice periodic parintilor sau tutorilor minorilor atitudinea acestora, fata de programele efectuate in activitatea sportiva la cererea acestora;
 5. obligatia de analiza ideile exprimate in scris de membrii Clubului si a aduce imbunatatiri programelor de activitati ale Clubului, in functie de hotararile adoptate de Conducerea Clubului;
 6. obligatia de a asigura sportivului, apt de participare la competitiile sportive, sprijinul tehnic, fizic si moral de care are nevoie in perioada competitionala.
 7. obligatia de a sesiza in scris Federatia Romana de Tenis, de incalcarile savarsite in organizarea si derularea competiilor sportive la care membrii Clubului participa. Obligatia survine numai in urma sesizarilor scrise efectuate de membrii Clubului si a urmare a analizarii pertinentei acestora, de catre Conducerea Clubului;

IV. SANCTIUNI DISCIPLINARE

Art. 4.1. Clubul are competenta de a aplica sanctiuni pentru abaterile comise de membri sau insotitorii acestora de la prezentul Regulament  de Ordine Interioara si Statul Clubului si dispune masuri care sa garanteze executarea lor, precum si prevenirea savarsirii de noi asemenea abateri.

Art. 4.2. In functie de gravitatea faptelor, Clubul poate dispune de aplicarea oricaruia dintre sanctiunile prevazute de prezentul Regulament .

Art. 4.3. Clubul poate dispune de aplicarea oricaruia dintre urmatoarele sanctiuni, in functie de gravitatea faptei , dupa cum urmeaza:

 1. avertisment;
 2. amenda;
 3. suspendarea din activitatea sportiva de pregatire din cadrul programelor de pregatire ale Clubului;
 4. suspendarea din activitatea competitionala FRT a sportivilor;
 5. neacordarea transferului pe linie sportiva;
 6. retragerea calitatii de membru al Clubului.

V. DISPOZITII FINALE

Art. 5.1 Obiectele pierdute în incinta Clubului, de către unii membrii şi găsite de alţii, trebuiesc predate  personalului Clubului în vederea returnării acestora persoanelor care le-au pierdut;

Art. 5.2. Obiectele de valoare personală ale fiecărui membru, în cazul când acestea nu sunt predate personalului Clubului spre păstrare, pe durata şedinţelor de joc, sunt în totalitate responsabilitatea membrilor;

Art. 5.3. Folosirea telefoanelor mobile în timpul sesiunilor este interzisă. Excepţie vor face doar membrii care sunt sub urgenţe( ex: personal medical, militar, etc.) şi anunţă acest lucru la începutul sesiunii.

Art. 5.4. Nu este permisă aducerea animalelor de orice fel în incinta Clubului;

Art. 5.5. Nu este permisă aducerea paharelor sau sticlelor din material casant în perimetrul Clubului;

Art. 5.6. Nu este permisă consumarea seminţelor, alunelor sau a gumei de mestecat în incinta sau pe terenurile de Tenis ale Clubului;

Art. 5.7. Aruncarea resturilor de mâncare sau băuturi răcoritoare trebuie să fie făcută doar în locurile special amenajate;

Art. 5.8. Nu este permisă mutarea sau distrugerea echipamentului şi mobilierului din dotare pe terenurile de Tenis, pe terase sau în incinta Clubului;

Art. 5.9. Nu este permis membrilor, însoţitorilor sau invitaţilor acestora să intre în incinta Clubului cu incălţămintea murdară;

Art. 5.10. Nu este permis membrilor, însoţitorilor sau invitaţilor  acestora să fotografieze sau să filmeze în incinta Clubului fără aprobarea conducerii Clubului;

Art. 5.11. Prezentul Regulament se completează cu prevederile Statului Clubului al Federatiei Romane de tenis si a Regulamentelor acestora;

Art. 5.12. Aducerea la cunoştinţa membrilor a prezentului Regulament de ordine interioara se face prin grija conducerii clubului, fiind totoada afisat pe sit-ul oficial al Clubului S&F TENIS CLUB.

Conducerea Clubului S&F.

Acest post este disponibil si in: Engleză